ENVANTER ÇALIŞMASI


Veri Tabanı & Envanter Çalışması

Sektörel birlikler, OSB’ler, dernekler gibi kitlesel oluşumların, sorumlu oldukları gruba karşı her türlü plan-proje-program uygulamaları için detaylı bir bilginin sahibi olmaları gerekiyor. 
Envanter Çalışması nedir?
Ticari faaliyet alanlarında sektörel, bölgesel ve sosyal alanlar gibi birlikte hareket etme kabiliyetleri beklenilen OSB’ler, kümelenmeler, iş adamları dernekleri, ticaret odaları, sanayi odaları vb organizasyonel yapıların bünyesinde bulunan firmalar ile ilgili detaylı bilgi toplama-analiz-değerlendirme süreçlerinin bütününe envanter çalışması denir. Bu çalışmanın kayıt altına alınması ile oluşturulmuş bilgi depolamasına ise veri tabanı ya da database denilmektedir.
Envanter Çalışması hangi amaçlarla yapılmalıdır?
Ticari faaliyetlerin kamu açısından faydalarının ( vergi, istihdam, ihracat, nitelikli ithalat, sosyal yardımlar vb. ) oluşması için alırken-üretirken-satarken kazanç sağlanan süreçlere dönüşmesi gerekmektedir. Mevcut durumda, alırken kaybedilen, üretirken kaybedilen, satarken kaybedilen, bir süreç yönetimi söz konusudur. Aksi durum olmadığı için 2004 yılından bugüne kadar kamu kaynakları kullanılarak yapılan yurt dışı iş gezileri, fuar katılımları ve diğer organizasyonlardan ön görülen fayda oluşmamıştır. 2023 ekonomi hedefleri açısından kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için ticari faaliyetlerin daha ortak yapılar içerisinde amaç-sonuç kavramları doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir.
Envanter Çalışması ne tür bilgilerden oluşmalıdır?
Bu kapsamda yapılacak envanter çalışmalarının aşağıda belirtilen başlıklardaki bilgilerden oluşması gerekmektedir.
1- İletişim Bilgileri
2- İşletme Bilgileri
a- İştigal Konuları
b- Faaliyet Konuları
c- Üretim sektörleri
d- Hizmet verdikleri sektörler
3- Üretim Bilgileri
a- Hammadde/GTİP numaraları
b- Ürün/GTİP numaraları
4- Makine parkı
5- Personel
6- Belgelendirmeler
7- Atık ve Enerji yönetimi
8- Tanıtım Materyalleri
a- Görsel
b- Matbuu
c- Fuar Katılımları
9- AR-GE / UR-GE ve KOSGEB destekleri
10- Sabit Hizmet Satın Alımları

Envanter Çalışmasının depolanması ve değerlendirilmesi nasıl yapılmalıdır?
Söz konusu başlıklar altında toplanacak olan bilgilerin analizinin ve değerlendirilmesinin sağlanıp, sürdürülebilirliğinin oluşturulması için özel bir yazılım programına aktarılması gerekmektedir. İşletmelerin belirli değerler ölçeğinde kayda alınacağı bu sistemle birlikte sektörel ayrımlar yapılarak ortak hareket noktaları belirlenebilecektir. İthalat ve ihracat çalışmalarında esas alınabilecek bu bilgilerle birlikte kamu otoritesinden beklentiler ile yapılması gereken iş ve işlemler sistemli bir eşleştirmeye tabi olacaktır. Örneğin; Yurt dışı iş gezisi planlayan bir kurum (OSB, Ticaret/Sanayi Odası, İhracatçılar Birliği, İş Adamları Derneği vb. ) iş gezisinin amaç-sonuç ilişkilerini bu bilgiler doğrultusunda oluşturarak ilgili ülkedeki ticaret ataşelerinin doğru veriler üzerinden çalışma yapmalarına olanak tanıyacaktır. Bu sayede zaman ve finans gibi en önemli kaynaklar israf edilmeyecektir. İşletmelere daha net katma değer sağlayacak satış planlamaları bu veriler doğrultusunda oluşturulabilecektir. Bir başka husus olarak istihdam politikalarının daha gerçek bilgilerle oluşturulması söz konusu olabilecektir. Mevcut personelin eğitim ihtiyaçları belirlenip buna uygun bir eğitim programı oluşturulabileceği gibi yeni sağlanacak istihdamın da nitelik eşleştirmesi mümkün olabilecektir.

Fatih KILIÇ
Kardan GRUP
Genel Müdür